The Miami Group & Associates, Inc.
PO Box 144736
Miami, FL 33134

Tel: (305) 275-0807
Email: millieherrera@themiamigroup.com