The Miami Group & Associates, Inc.
PO Box 831916
Miami, FL 33283-1916

Tel: (305) 275-0807
Email: millieherrera@themiamigroup.com